AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Xây dựng hàm trong python

Tìm hiểu về Hàm

Phần mềm là tập hợp những hướng dẫn chi tiết để máy tính biết phải làm gì. Có nhiều ví dụ gần gũi nhất là chúng ta chẳng hạn, phải chăng các hoạt động thường nhật luôn là tập hợp các hướng dẫn như vậy.

Ví dụ:
– Hoạt động thường nhật của tôi vào mỗi sáng : Thức dậy – Tắt báo thức – Mở điện thoại check mail – Đánh răng – Rửa mặt – Thay quần áo – Ăn sáng – Đi làm.
– Hoạt động học tập của tôi : Xác định nội dung cần học – Đọc khái quát khái niệm – Lấy đầy đủ tập sách cần thiết – Ghi chép các nội dung cẩn thận

Và nếu xây dựng Hàm để nói về hoạt động Học tập của tôi thì đó sẽ là tập hợp những hoạt động con nêu trên.

Định nghĩa: Hàm là một chuỗi các bước (câu lệnh) liên quan tạo nên một nhiệm vụ lớn hơn, thường được gọi từ nhiều nơi trong một chương trình.

Và khi sử dụng hàm, ta sẽ khai báo sẵn được một chuỗi nhiều câu lệnh nhằm phục vụ mục đích sử dụng nhiều lần trong chương trình.

Chẳng hạn một ngày bạn học 5 môn và mỗi môn là một nhiệm vụ học tập với các chuỗi lệnh bên trong. Các chuỗi lệnh gồm: Xác định nội dung cần học – Đọc khái quát khái niệm – Lấy đầy đủ tập sách cần thiết – Ghi chép các nội dung cẩn thận.

Nếu bạn học liên tục năm môn thì khi biểu diễn ở ngôn ngữ lập trình, việc gọi Hàm học tập để tổng hợp các chuỗi lệnh học tập. Điều này sẽ hạn chế việc khai báo các chuỗi lệnh trên quá nhiều lần trong 1 chương trình.

Cách khai báo hàm

Và để kết thúc hàm thì được kí hiệu bằng cách kết thúc thụt vào đầu dòng

Cùng xem ví dụ bên dưới

Hàm get_groceries có mục đích là in ra 4 sản phẩm là milk, flour, sugar, và butter. Hàm này không có tham số đầu vào, nên trong cặp ngoặc trong () không chứa tên biến nào cả. Phần thân hàm của hàm get_groceries

Chú ý là bốn dòng code trên đều được thụt lề 4 khoảng trắng so với def get_groceries():. Để sử dụng một hàm, chúng ta sử dụng (hay gọi) cú pháp <tên_hàm>(<tham_số_tuỳ_chọn>). Ví dụ chúng ta muốn gọi hàm get_groceries, chúng ta thực hiện dòng code get_groceries() như sau

Chú ý là chúng ta gọi hàm sau khi đã định nghĩa hàm đó; nghĩa là, theo thứ tự từ trên xuống dưới, dòng code get_groceries() phải nằm dưới phần định nghĩa hàm def get_groceries():. Nếu chúng ta không tuân theo nguyên tắc này, chương trình sẽ báo lỗi như sau

Một điểm chú ý nữa là chúng ta có thể gọi một hàm bên trong một hàm khác. Ví dụ, bên trong hàm get_groceries, chúng ta có sử dụng hàm print bốn lần.

Ghi nhớ về Hàm:
– Tên hàm nên bắt đầu bằng kí tự viết thường
– Tên hàm bao gồm kí tự, số và dấu gạch dưới
– Dấu đóng mở ngoặc () đi sau tên hàm
– Dấu hai chấm : đi sau dấu đóng mở ngoặc ()
– Luôn thụt lề khi thực hiện phần code thân hàm

Tham số của hàm

Định nghĩa: Tham số của hàm là một biến (được định nghĩa trong dấu mở ngoặc ở câu lệnh def) đóng vai trò là giá trị đầu vào cho một hàm.

Ví dụ chúng ta muốn xây dựng một hàm có tên là hello. Hàm này có một biến tham số có tên là name và mục đích của hàm là hiển thị giá trị của biến name.

Thực thi chương trình trên, chúng ta được kết quả như sau

Kiểm tra nhanh: chương trình sau đây có xảy ra lỗi không. Nếu các bạn không chắc chắn về câu trả lời thì các bạn chạy thử chương trình nhé.

Chúng ta có thể gán giá trị mặc định cho một biến tham số với cú pháp <tên_hàm>(<tham_số_tuỳ_chọn = giá_trị_mặc_định. Ví dụ, chúng ta muốn gán giá trị mặc định cho biến tham số name, chúng ta làm như sau

Điểm khác biệt là khi gọi hàm có biến tham số có giá trị mặc định, chúng ta có thể tùy chọn việc truyền biến tham số cho hàm đó. Ví dụ, chúng ta có thể gọi hàm hello có và không có biến tham số như sau

Thêm ví dụ về xây dựng hàm

Ví dụ 1: Xây dựng hàm có mục đích cộng giá trị của biến tham số thêm 3.

Xây dựng bộ dữ liệu kiểm tra kết quả. Với value = 4, hàm add_three nên cho kết quả là 7. Với value = 8, hàm add_three nên cho kết quả là 11.

ví dụ 2: Xây dựng hàm calculate_average tính giá trị trung bình cho các tham số đầu vào.

Kiểm tra chương trình với các bộ dữ liệu khác nhau. Chúng ta nên tính trước kết quả để kiểm tra việc cài đặt chương trình có đúng hay không.

Hàm trả về giá trị với từ khóa return

Thay vì chỉ in giá trị ra màn hình, từ khóa return cho phép hàm trả về giá trị cho caller (chỗ/người gọi hàm). Ví dụ chúng ta dùng từ khóa return cho hàm add_three như sau

Do hàm add_three trả về giá trị, nên khi gọi hàm, chúng ta cần lưu (hay hứng) giá trị đó vào một biến như sau

Thực thi chương trình trên ta được:

Tương tự, chúng ta áp dụng vào bài toán tính trung bình cho 3 tham số đầu vào.

Reading assignment: https://www.programiz.com/python-programming/function