AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Useful python modules

 

Trong bài này chúng ta sẽ học qua một vài module tiện ích thường được sử dụng. Với một số đoạn code ngắn và đơn giản, ad chú thích trực tiếp trên code và không diễn giải thêm. Anh em gặp hàm nào chưa biết ý nghĩa thì đọc thêm phần giải thích hàm đó trên trang chủ python nhé.

Module os

Module glob

Module gzip

Numpy

Mảng ndarray trong numpy là một cấu trúc dữ liệu đa chiều, với các phần tử có cùng kiểu dữ liệu và được đánh số bằng các số nguyên dương.

Python Imaging Library

Trong module này, class quan trọng nhất là Image class. Chúng ta có thể tạo các thể hiện của class này theo nhiều cách: bằng cách đọc hình ảnh từ file, xử lý hình ảnh khác, hoặc tạo hình ảnh từ đầu.

Các ví dụ trong phần này sẽ dùng ảnh ở link sau. Các bạn có thể tải về để chạy các ví dụ.
https://3qeqpr26caki16dnhd19sv6by6v-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/01/Sydney-Opera-House.jpg

Để đọc một hình ảnh từ file, chúng ta sử dung hàm open() trong Image. Nếu thành công, hàm open() sẽ trả về một đối tượng Image. Lúc đó, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính của Image để kiêm tra nội dung của file ảnh.

Thuộc tính format xác định loại file ảnh. Thuộc tính size trả về một tuple chứa chiều rộng và chiều cao của ảnh. Thuộc tính mode cho biết kiểu ảnh: với L cho biết ảnh ở dạng grayscale (mỗi pixel có giá trị từ 0 đến 255), với RGB cho biết ảnh ở dạng ảnh màu.

Chúng ta có thể chuyển ảnh từ dạng màu sang dạng grayscale, hay resize và rotate ảnh như sau

Kết quả của đoạn code trên là

 

Matplotlib

Ví dụ 1

Import thư viện matplotlib để hỗ trợ vẽ biểu đồ bằng lệnh import matplotlib.pyplot as plt

Hàm plt.plot(tọa_độ_x, tọa_độ_y) để nhập vào tọa độ của từng điểm trong biểu đồ. Nếu plt.plot() chỉ nhập vô 1 list giá trị thì chương trình ngầm hiểu đó là tung độ của từng điểm. Ví dụ, plt.plot([0, 1, 2, 3], [1, 3, 4, 2]) sẽ hiểu rằng tọa độ của các điểm lần lượt là {0;1}, {1;3}, {2;4}, {3;2}.

Hàm plt.xlabel()plt.ylabel() dùng để đặt tên cho trục x và y của biểu đồ. Hàm plt.show() để hiển thị biểu đồ.

Ví dụ 2

Trong rất nhiều trường hợp, x_data cần được sinh ra tự động. Chúng ta sẽ viết hàm linear_space() để sinh ra dãy số tuyến tính trong đoạn [start, stop) với số lượng num cho trước.

Bài tập nhanh: Các bạn chạy tay hàm này với tham số là linear_space(1, 8, 7).

Ví dụ 3

Plot hàm tanh dùng hàm linear_space()

Ví dụ 4

Plot hàm tanh và đạo hàm của nó trong cùng một biểu đồ

Biểu đồ kết quả của đoạn code trên