AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Reading assignment

 

 

 

Reading assignment: Đọc thêm về Pandas ở đây.

 

Bài tập 1: Đọc và xử lý bộ dữ liệu MNIST

http://yann.lecun.com/exdb/mnist/

 

Bài tập 2: Đọc và xử lý bộ dữ liệu Cifar-10
https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html