AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Reading assignment

Reading assignment 1: Các bạn đọc thêm về matplotlib ở đây nhé https://matplotlib.org/3.1.1/tutorials/introductory/pyplot.html

Reading assignment 2: Các bạn đọc về kỹ thuật Intergral image summation để tăng tốc độ cho chương trình stereo matching nhé.
https://en.wikipedia.org/wiki/Summed-area_table

Bài tập 1: Dựa vào công thức của correlation coefficient và cosine similarity, hãy đánh giá mối quan hệ của chúng. Liệu cosine similarity có tính chất bất biến với sự thay đổi tuyến tính giống như correlation coefficient không?

Bài tập 2: Cài đặt thuật toán stereo matching dùng correlation coefficient theo công thức sau

$$\begin{array}{l}
d_p = \mathop {\arg \min }\limits_{d \in D} \left( {C\left( {p,q} \right)} \right) \\
where\,\,\,C\left( {p,q} \right) = 1 – \rho \left( {{\rm{W}}_p ,{\rm{W}}_q } \right) \\
and\,\,\,\,q = \left( {x_p – d,y_p } \right) \\
\end{array}$$

 

Bài tập 3: Cài đặt thuật toán stereo matching dùng cosine similarity theo công thức sau

$$\begin{array}{l}
d_p = \mathop {\arg \min }\limits_{d \in D} \left( {C\left( {p,q} \right)} \right) \\
where\,\,\,C\left( {p,q} \right) = 1 – cs\left( {{\rm{W}}_p ,{\rm{W}}_q } \right) \\
and\,\,\,\,q = \left( {x_p – d,y_p } \right) \\
\end{array}$$