AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Reading assignment

 

 

Reading assignment 1: Tìm hiểu Google Colab và chạy lại các code trong bài trong trên Google Colab sử dụng GPU.

 

Reading assignment 2: Tìm hiểu về hai kỹ thuật để giải quyết hiện tượng overfitting (trong trường hợp không tăng dữ liệu training được) là Dropout và Early Stopping. Hai kỹ thuật này đã được cài đặt trong Tensorflow. Các bạn thử áp dụng để xem mức độ hiệu quả của 2 kỹ thuật trên.