AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Reading assignment

 

 

 

Bài tập 1:Trong các ví dụ ở các bài học, chúng ta sử dụng hàm bình phương độ lệch để tính khoảng cách giữa giá trị tiên đoán và ground truth. Chúng ta có thể thay thế bằng hàm tính giá trị tuyệt đối (absolute difference) hay không?

 

Bài tập 2: Các bạn tìm hiểu sự khác biệt của ba biến thể gradient descent được đề cập trong bài học. Dựa vào kết quả từ các ví dụ, có vẻ batch gradient descent cho kết quả ổn định và tốt nhất. Do đó, batch gradient descent được sử dụng, được ứng dụng cho mọi bài toán hay không?

 

Bài tập 3: Vẽ computational graph cho linear regression và logistic regression theo 3 biến thể của gradient descent.

 

Bài tập 4: Cài đặt logistic regression theo stochastic regression và mini-batch gradient descent.