AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Reading assignment

 

 

Reading assignment: Các bạn đọc qua các hàm có trong numpy ở link sau
https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/index.html

 

Bài tập 1: Cài GA dùng numpy cho các bài toán
1) One-max
2) Dự đoán giá nhà
3) Salesman travelling
4) knapsack 0-1

 

Bài tập 2: Cài thuật toán stereo matching dùng cosine similarity và correlation coefficient dùng numpy (áp dụng kỹ thuật sum-area table).