AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Reading assignment

Assignment 1: Tìm hiểu cách dùng list để mô tả dữ liệu 2 chiều
https://snakify.org/en/lessons/two_dimensional_lists_arrays/

 

Assignment 2: Cho list data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Các giá trị trong list thể hiện điểm số của mỗi phần tử. Phần tử đầu có điểm số nhỏ nhất là 1 và phần tử cuối có điểm số lớn nhất là 9.

Yêu cầu đặt ra là chọn ngẫu nhiên 1000 phần tử từ list data, và phần tử có điểm số lớn hơn nên được chọn nhiều hơn. Các bạn hãy suy nghĩ và cài đặt chương trình thỏa mãn yêu cầu trên bằng nhiều cách nhất có thể.

Cách 1 có thể là: Dựa vào điểm số để tính miền giá trị cho từng phần tử. Cụ thể miền giá trị của phần tử đầu tiên là 1 / N; trong đó N là tổng số điểm số. Phần tử thứ 2 là 2/N,…, và phần tử cuối là 9/N. Tổng của các miền giá trị là 1. Sau đó, với mỗi số ngẫu nhiên r nằm trong đoạn [0,1], xác định r nằm trong miền nào thì phần tử đó được chọn. Cuối cùng in số lần được chọn cho mỗi phần tử.