AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Pandas cơ bản

 

 

Giới thiệu pandas:

 • Pandas là một package để thao tác và phân tích dữ liệu trong Python. Pandas kết hợp hai cấu trúc dữ liệu bổ sung vào Python, cụ thể là Pandas Series và Pandas DataFrame. Các cấu trúc dữ liệu này cho phép chúng ta làm việc với dữ liệu có nhãn và quan hệ một cách dễ dàng và trực quan.
 • Trước khi xem bài về Pandas các bạn nên xem trước Numpy nhé. và bài viết này chỉ ở mức độ cho các bạn làm quen với Pandas.
 • Tại sao lại dùng Pandas? Thành công gần đây của machine learning(ML) là do lượng dữ liệu khổng lồ để train các thuật toán. Nhưng vấn đề ở đây các bộ dữ liệu lớn thường chứa các giá trị ngoại lệ, không chính xác hay phù hợp với thuật toán của bạn làm nó hoạt động không tốt. Do đó, 1 bước quan trọng trong ML là xem xét dữ liệu và đảm bảo nó phù hợp với thuật toán của bạn, và đó cũng là nơi cần dùng Pandas.
 • Pandas series và DataFrame được thiết kế để phân tích thao tác dữ liệu nhanh, cũng như linh hoạt và dể sử dụng.

Khởi tạo và một số thao tác cơ bản:

#import Pandas
import pandas as pd
 • Bạn có thể tạo Pandas Series bằng cách dùng lệnh pd.series(data,index), trong đó index là chỉ mục, data là giá trị tại chỉ mục đó.
 • Ở đây mình dùng tên của các loại hoa quả và số lượng được mua để demo.
# import pandas
import pandas as pd

#tạo pd series
fruits = pd.Series(data = [30, 6, 'Yes', 'No'], 
          index = ['mango', 'apple', 'pineaple', 'orange'])

print(fruits)

Kết quả

 • Các bạn có thể thấy index(chỉ mục) được show ở cột đầu tiên, và data show ở cột thứ 2. Ở đây chúng ta không xác định chỉ mục của data là 0, 1, 2, 3.. vv, mà là mango, apples, pineaple và orange.
 • Lưu ý: data của chúng ta chứa cả số và string
 • Pandas có một số thuộc tính cho phép ta lấy thông tin từ Series như sau import pandas
import pandas as pd

#tạo pd series
fruits = pd.Series(data = [30, 6, 'Yes', 'No'], 
          index = ['mango', 'apple', 'pineaple', 'orange'])

#show độ dài, ở đây chỉ có 1 chiều nên kết quả trả về (4,)
print('\n Series has shape:', fruits.shape)

#ndim để xác định nó là pandas Series(1) hay DataFranme(2)
print('\n Series has dimension:', fruits.ndim)

# trả về size của Series
print('\n Series has a total of', fruits.size, 'elements')

#check xem có mango không
x = 'mango' in fruits
print('\n Is mango available?: ', x)

Kết quả

 

Cách Truy cập và thao tác với các thành phần trong Pandas Series

Có 2 cách để truy cập đến phần tử trong Pandas Series:

 • Dùng nhãn chỉ mục(index label)
 • Chỉ số(numerical indices).

Để phân biệt đang dùng index label hay numerical indices thì Pandas Series có 2 thuộc tính .loc(dùng cho index label) và .iloc(dùng cho numerical indices).

# import pandas
import pandas as pd

#tạo pd series
fruits = pd.Series(data = [30, 6, 'Yes', 'No'], 
          index = ['mango', 'apple', 'pineaple', 'orange'])

# sử dụng một nhãn chỉ mục duy nhất
print('\n How many apples do we need to buy:', fruits['apple'])

# chúng ta có thể truy cập nhiều nhãn chỉ mục
print('\n Do we need orange and apples:\n', fruits[['orange', 'apple']])

# chúng tôi sử dụng loc để truy cập nhiều nhãn chỉ mục
print('\n How many mango and apples do we need to buy:\n', fruits.loc[['mango', 'apple']])

# Chúng ta truy cập các phần tử trong fruits bằng các chỉ số bằng số:
print('\n How many eggs and apples do we need to buy:\n', fruits[[0, 1]]) 

# Chúng ta sử dụng một chỉ số số âm
print('\n Do we need orange:\n', fruits[[-1]])

# Chúng tôi sử dụng một chỉ số số duy nhất
print('\n How many mangos do we need to buy:', fruits[0])

# chúng tôi sử dụng iloc để truy cập nhiều chỉ số
print('\n Do we need mangos and apples:\n', fruits.iloc[[1, 2]])

Kết quả

 

Chúng ta có thể thay đổi các phẩn tử như sau:

# import pandas
import pandas as pd

#tạo pd series
fruits = pd.Series(data = [30, 6, 'Yes', 'No'], 
          index = ['mango', 'apple', 'pineaple', 'orange'])

# đổi số lượng mango
fruits['mango'] = 20
print('fruits:\n',fruits)

Kết quả

Chúng ta có thể xóa 1 item bằng cách sử dụng .drop(). Lưu ý dùng keyword inplace = True. Nếu không dùng inplace = True kết quả sẽ không được xóa.

# import pandas
import pandas as pd

#tạo pd series
fruits = pd.Series(data = [30, 6, 'Yes', 'No'], 
          index = ['mango', 'apple', 'pineaple', 'orange'])

fruits.drop('apple', inplace = True)
print('fruits:\n',fruits)

Kết quả

 

Phép toán số học trên Pandas Series

Các bạn xem qua ví dụ:

# import pandas
import pandas as pd

# tạo 1 Series mới
fruits= pd.Series(data = [10, 6, 3,], 
         index = ['apples', 'oranges', 'bananas'])

# print Series mới tạo ra
print(fruits)

Kết quả

 

# import pandas
import pandas as pd

# tạo 1 Series mới
fruits= pd.Series(data = [10, 6, 3,], 
         index = ['apples', 'oranges', 'bananas'])

print('Original grocery list of fruits:\n ', fruits)

# We add 2 to each item in fruits
print('\n fruits + 2:\n', fruits + 2) 

# We subtract 2 to each item in fruits
print('\n fruits - 2:\n', fruits - 2) 

# We multiply each item in fruits by 2 
print('\n fruits * 2:\n', fruits * 2) 

# We divide each item in fruits by 2
print('\n fruits / 2:\n', fruits / 2)

Kết quả

 

Bạn cũng có thể dùng các hàm toán học từ Numpy cho các phần tử của Pandas

import numpy as np
import pandas as pd

# tạo 1 Series
fruits= pd.Series(data = [10, 6, 3,], 
         index = ['apples', 'oranges', 'bananas'])

# We print fruits for reference
print('Original grocery list of fruits:\n', fruits)

# tính e^x, với x là các phần tử của fruits
print('\n EXP(X) = \n', np.exp(fruits))

# tính căn bậc 2
print('\n SQRT(X) =\n', np.sqrt(fruits))

# tính x^2, với x là phần tử của fruits
print('\n POW(X,2) =\n',np.power(fruits,2))

Kết quả

 

Theo cách trên thì khá đơn giản. Đoạn code trên mình áp dụng cho toàn bộ Series fruits, nếu các bạn muốn các phép toán chỉ áp dụng cho 1 phần tử nào đó thì chỉ cần thay cả fruits bằng truy cập đến một vài phần tử xác định mà bạn muốn. ví dụ:

# import pandas
import pandas as pd

# tạo 1 Series
fruits= pd.Series(data = [10, 6, 3,], 
         index = ['apples', 'oranges', 'bananas'])

# We add 2 only to the bananas
print('Amount of oranges + 2 = ', fruits['oranges'] + 2)

Kết quả

Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần DataFrame.

 

Pandas DataFrame

 • DataFrame là gì?
 • DataFrame(DF) là cấu trúc dữ liệu 2 chiều, với hàng và cột được dán nhãn. Cách sử dụng DF cũng khá giống với excel, DF tương tự như excel vậy, DF là 1 bảng lưu trữ dữ liệu.
 • Có 2 cách để tạo 1 DF:

Cách 1: tạo thủ công

Cách 2: load dữ liệu từ data file (thường là file csv).

 • Bây giờ ta bắt đầu thử tạo thủ công qua ví dụ cho để hiểu hơn về DF

Cách 1: Tạo thủ công DataFrame

note: ở phần này mình giữ nguyên comment là tiếng anh, và một số đoạn code mình sẽ giải thích tiếng việt.

# import pandas
import pandas as pd

# We create a dictionary of Pandas Series 
items = {'Bob' : pd.Series(data = [245, 25, 55], 
              index = ['bike', 'pants', 'watch']),
     'Alice' : pd.Series(data = [40, 110, 500, 45], 
               index = ['book', 'glasses', 'bike', 'pants'])}

# print the type of items
print(type(items))

Cách chuyển DataFrame bằng cú pháp sau:

# import pandas
import pandas as pd

# We create a dictionary of Pandas Series 
items = {'Bob' : pd.Series(data = [245, 25, 55], 
              index = ['bike', 'pants', 'watch']),
     'Alice' : pd.Series(data = [40, 110, 500, 45], 
               index = ['book', 'glasses', 'bike', 'pants'])}

# We create a Pandas DataFrame by passing it a dictionary of Pandas Series
shopping_carts = pd.DataFrame(items)

# We display the DataFrame
shopping_carts

Kết quả

 • Bob và Alice là chỉ số cột, index sẽ là những chỉ số đại diện cho dòng, và data sẽ thành dữ liệu của DF. Các bạn cần chú ý các giá trị NaN(các giá trị không được cung cấp ở items phía trên). Và chúng ta sẽ phải xử lí nó ở phần sau
 • Nếu index không tạo dictionary items, kết quả sẽ như thế nào?
# import pandas
import pandas as pd

# We create a dictionary of Pandas Series without indexes
data = {'Bob' : pd.Series([245, 25, 55]),
    'Alice' : pd.Series([40, 110, 500, 45])}

# We create a DataFrame
df = pd.DataFrame(data)

# Display the DataFrame
df

Kết quả

Lúc này các chỉ số index sẽ là số bắt đầu từ 0. Bob không có phẩn tử thứ 4 nên bạn thấy có 1 giá trị NaN cuối cột Bob.

 

Cú pháp lấy thông tin từ DF:

# import pandas
import pandas as pd

# We create a dictionary of Pandas Series 
items = {'Bob' : pd.Series(data = [245, 25, 55], 
              index = ['bike', 'pants', 'watch']),
     'Alice' : pd.Series(data = [40, 110, 500, 45], 
               index = ['book', 'glasses', 'bike', 'pants'])}

# We create a Pandas DataFrame by passing it a dictionary of Pandas Series
shopping_carts = pd.DataFrame(items)

# We print some information about shopping_carts
print('\n shopping_carts has shape:', shopping_carts.shape)
print('\n shopping_carts has dimension:', shopping_carts.ndim)
print('\n shopping_carts has a total of:', shopping_carts.size, 'elements')

print('\n The data in shopping_carts is:\n', shopping_carts.values)
print('\n The row index in shopping_carts is:', shopping_carts.index)
print('\n The column index in shopping_carts is:', shopping_carts.columns)

Kết quả

 

Ngoài ra còn có thể tạo DF bằng list.

# import pandas
import pandas as pd

# We create a dictionary of lists (arrays)
data = {'Integers' : [1,2,3],
    'Floats' : [4.5, 8.2, 9.6]}

# We create a DataFrame 
df = pd.DataFrame(data)

# We display the DataFrame
df

Kết quả

Trong thực tế khi muốn edit một DF, bạn có thể dùng list sẽ đơn giản hơn.

 

Cách dùng dictionaries để tạo DF.

# import pandas
import pandas as pd

# We create a list of Python dictionaries
items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35}, 
     {'watches': 10, 'glasses': 50, 'bikes': 15, 'pants':5}]

# We create a DataFrame 
store_items = pd.DataFrame(items)

# We display the DataFrame
store_items

Kết quả

 

Cách truy xuất các phần tử của DF

# import pandas
import pandas as pd

# We create a list of Python dictionaries
items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35}, 
     {'watches': 10, 'glasses': 50, 'bikes': 15, 'pants':5}]

# We create a DataFrame and provide the row index
store_items = pd.DataFrame(items, index = ['store 1', 'store 2'])

# We display the DataFrame
store_items

Kết quả

 

Dưới đây là 1 số lệnh để truy xuất các phần tử của DF:

# import pandas
import pandas as pd

# We create a list of Python dictionaries
items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35}, 
     {'watches': 10, 'glasses': 50, 'bikes': 15, 'pants':5}]

# We create a DataFrame and provide the row index
store_items = pd.DataFrame(items, index = ['store 1', 'store 2'])

# We access rows, columns and elements using labels
print('\n How many bikes are in each store:\n')
print(store_items[['bikes']])

print('\n How many bikes and pants are in each store:\n')
print(store_items[['bikes', 'pants']])

print('\n What items are in Store 1:\n')
print(store_items.loc[['store 1']])

print('\n How many bikes are in Store 2:')
print(store_items['bikes']['store 2'])

Kết quả

Chú ý với câu lệnh đầu tiên so với lệnh thứ 3. Điểm khác biệt của 2 câu lệnh này là gì? câu lệnh 1 dùng để truy xuất cột và câu lệnh 3 dùng để truy xuất hàng.

Cú pháp thêm một cột và cách dùng list.

# import pandas
import pandas as pd

# We create a list of Python dictionaries
items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35}, 
     {'watches': 10, 'glasses': 50, 'bikes': 15, 'pants':5}]

# We create a DataFrame and provide the row index
store_items = pd.DataFrame(items, index = ['store 1', 'store 2'])

# We add a new column named shirts to our store_items DataFrame 
# indicating the number of shirts in stock at each store. 
# We will put 15 shirts in store 1 and 2 shirts in store 2
store_items['shirts'] = [15,2]

# We display the modified DataFrame
store_items

Kết quả

 

Để thêm 1 hàng cho DF, thì chúng ta tạo 1 DF mới lưu dữ liệu hàng chúng ta muốn thêm, sau đó add nó vào DF cũ.

# import pandas
import pandas as pd

# We create a dictionary from a list of Python dictionaries 
# that will number of items at the new store
new_items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35, 'glasses': 4}]

# We create new DataFrame with the new_items 
# and provide and index labeled store 3
new_store = pd.DataFrame(new_items, index = ['store 3'])

# We display the items at the new store
new_store

Kết quả

# import pandas
import pandas as pd

# We create a list of Python dictionaries
items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35}, 
     {'watches': 10, 'glasses': 50, 'bikes': 15, 'pants':5}]

# We create a DataFrame and provide the row index
store_items = pd.DataFrame(items, index = ['store 1', 'store 2'])

# We append store 3 to our store_items DataFrame
store_items = store_items.append(new_store,sort=False)

# We display the modified DataFrame
store_items

Kết quả

# import pandas
import pandas as pd

# We create a list of Python dictionaries
items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35}, 
     {'watches': 10, 'glasses': 50, 'bikes': 15, 'pants':5}]

# We create a DataFrame and provide the row index
store_items = pd.DataFrame(items, index = ['store 1', 'store 2'])

# We append store 3 to our store_items DataFrame
store_items = store_items.append(new_store,sort=False)

# We insert a new column with label shoes right before the column with numerical index 4
store_items.insert(4, 'shoes', [8,5,0])

# we display the modified DataFrame
store_items

Kết quả

 

Có 1 điều lưu ý khi bạn hợp 2 DF lại với nhau thì thứ tự cột xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Chúng ta cũng có thể thêm 1 cột với cú pháp sau:

Cú pháp dataframe.insert(loc,label,data) được sử dụng, trong đó loc là vị trí(các bạn có thể thấy cột mới được chèn ở vị trí số 4), lable là tên cột, và cuối cùng là data để chèn vào.

Muốn xóa phần tử trong DF. Bạn có thể dùng .pop() hoặc .drop() để làm việc đó. Nhưng khác biệt là .pop() dùng để delete cột, còn drop thì cả cột và hàng bằng cách thay đổi chỉ số axis(số 1 là cột, số 0 là hàng).

# import pandas
import pandas as pd

# We create a list of Python dictionaries
items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35}, 
     {'watches': 10, 'glasses': 50, 'bikes': 15, 'pants':5}]

# We create a DataFrame and provide the row index
store_items = pd.DataFrame(items, index = ['store 1', 'store 2'])

# We append store 3 to our store_items DataFrame
store_items = store_items.append(new_store,sort=False)

# We insert a new column with label shoes right before the column with numerical index 4
store_items.insert(4, 'shoes', [8,5,0])

# We remove the watches and shoes columns
store_items = store_items.drop(['watches', 'shoes'], axis = 1)

# we display the modified DataFrame
store_items

Kết quả

# import pandas
import pandas as pd

# We create a list of Python dictionaries
items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35}, 
     {'watches': 10, 'glasses': 50, 'bikes': 15, 'pants':5}]

# We create a DataFrame and provide the row index
store_items = pd.DataFrame(items, index = ['store 1', 'store 2'])

# We append store 3 to our store_items DataFrame
store_items = store_items.append(new_store,sort=False)

# We remove the store 2 and store 1 rows
store_items = store_items.drop(['store 2', 'store 1'], axis = 0)

# we display the modified DataFrame
store_items

Kết quả

 

Xử lý giá trị NaN

# import pandas
import pandas as pd

# We create a list of Python dictionaries
items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35, 
     'shirts': 15, 'shoes':8, 'suits':45},
     {'watches': 10, 'glasses': 50, 'bikes': 15, 
     'pants':5, 'shirts': 2, 'shoes':5, 'suits':7},
     {'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35, 
     'glasses': 4, 'shoes':10}]

# We create a DataFrame and provide the row index
store_items = pd.DataFrame(items, index = ['store 1', 'store 2', 'store 3'])

# We display the DataFrame
store_items

Kết quả

# import pandas
import pandas as pd

# We create a list of Python dictionaries
items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35, 
     'shirts': 15, 'shoes':8, 'suits':45},
     {'watches': 10, 'glasses': 50, 'bikes': 15, 
     'pants':5, 'shirts': 2, 'shoes':5, 'suits':7},
     {'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35, 
     'glasses': 4, 'shoes':10}]

# We create a DataFrame and provide the row index
store_items = pd.DataFrame(items, index = ['store 1', 'store 2', 'store 3'])

# giá trị NaN
desc = store_items.isnull().sum()
print(desc)

Kết quả

 

Nếu bạn muốn biết tổng số lượng phần tử có giá trị NaN:

# import pandas
import pandas as pd

# We create a list of Python dictionaries
items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35, 
     'shirts': 15, 'shoes':8, 'suits':45},
     {'watches': 10, 'glasses': 50, 'bikes': 15, 
     'pants':5, 'shirts': 2, 'shoes':5, 'suits':7},
     {'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35, 
     'glasses': 4, 'shoes':10}]

# We create a DataFrame and provide the row index
store_items = pd.DataFrame(items, index = ['store 1', 'store 2', 'store 3'])

num = store_items.isnull().sum().sum()
print(num)

Kết quả

 

Tại sao phải xử lý NaN?, bảng chất NaN không có ý nghĩa gì khi đưa các thuật toán để trainning. Có thể áp dụng phương thức như .dropna(axis=0/1),nhưng phương thức này có nhược điểm là xóa luôn cả dòng hoặc cột chứ NaN, dữ liệu sẽ bị mất. Vậy có phương pháp nào khác? Các bạn xem các dòng code phía dưới:

# import pandas
import pandas as pd

# We create a list of Python dictionaries
items = [{'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35, 
     'shirts': 15, 'shoes':8, 'suits':45},
     {'watches': 10, 'glasses': 50, 'bikes': 15, 
     'pants':5, 'shirts': 2, 'shoes':5, 'suits':7},
     {'bikes': 20, 'pants': 30, 'watches': 35, 
     'glasses': 4, 'shoes':10}]

# We create a DataFrame and provide the row index
store_items = pd.DataFrame(items, index = ['store 1', 'store 2', 'store 3'])

# We replace all NaN values with 0
store_items = store_items.fillna(0)
store_items

Kết quả

 

Cách load dữ liệu từ file vào DF

Thông thường các bạn sẽ thấy dữ liệu lưu ở file csv. file này đọc bằng excel và một số phần mềm khác được, mà thường là mình dùng excel.

Bây giờ mình sẽ sử dụng 1 file csv lưu dữ liệu cổ phiếu của Yahoo cung cấp theo link sau https://finance.yahoo.com/quote/GOOG/history/

Các bạn đưa file csv vào cùng file vào cùng folder chứa code. Còn nếu khác folder thì thay đường dẫn.

import pandas as pd

# We load Google stock data in a DataFrame
Google_stock = pd.read_csv('GOOG.csv')

# We print some information about Google_stock
print('Google_stock is of type:', type(Google_stock))
print('Google_stock has shape:', Google_stock.shape)
Google_stock

Kết quả

 

Thông thường thì dữ liệu rất dài. chúng ta muốn xem 1 số đại diện coi nó ra sao thôi thì có 2 lệnh .head(N) và .tail(N) để mà show số dòng N đầu tiên hoặc cuối cùng(mặc định N = 5)

import pandas as pd

# We load Google stock data in a DataFrame
Google_stock = pd.read_csv('GOOG.csv')
Google_stock.head()

Kết quả