AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Numpy và matplotlib

 

 

Chúng ta đã học qua matplotlib dùng list làm dữ liệu input cho các đồ thị. Ở bài bày, chúng ta sẽ xử dụng mảng numpy để tính toán và làm input cho các đồ thị matplotlib. Bài học này được trình bày qua 6 ví dụ minh họa dùng numpy và matplotlib.

Ví dụ 1: Vẽ đồ thị đường thẳng

Hình kết quả

 

Ví dụ 2: Vẽ đồ thị hàm sphere

Hình kết quả

 

Ví dụ 3: Vẽ đồ thị hàm cosine

Hình kết quả

 

Ví dụ 4: Vẽ đồ thị hàm tanh

Hình kết quả

 

Ví dụ 5: Vẽ đồ thị hàm sigmoid

Hình kết quả

 

Ví dụ 6: Vẽ đồ thị hàm ReLU

Hình kết quả