AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Những lỗi thường gặp trong Python

 

 

 

Lỗi 1: Lỗi sử dụng biến chưa được khai báo

# aivietnam.ai
# Lỗi sử dụng biến chưa được khai báo

# khai báo biến a = 5
a = 5

# thực hiên a + b, sau đó lưu vào biến c
c = a + b

# in giá trị c
print(c)

 

Kết quả

---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-eae96ee94f9f> in <module>
   6 
   7 # thực hiên a + b, sau đó lưu vào biến c
----> 8 c = a + b
   9 
   10 # in giá trị c

NameError: name 'b' is not defined

 

Lỗi 2: Lỗi viết sai tên hàm

# aivietnam.ai
# Lỗi viết sai tên hàm

# khai báo biến a = 5
a = 5

# in giá trị a
Print(a)

 

Kết quả

---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-2-f09db6b2bf7e> in <module>
   6 
   7 # in giá trị a
----> 8 Print(a)

NameError: name 'Print' is not defined

 

Lỗi 3: Lỗi khai báo chuỗi (string) sai

# aivietnam.ai
# Lỗi khai báo chuỗi (string) sai

# khai báo biến chuỗi s
s = 'Hello AIVIETNAM"

# in giá trị s
print(s)

 

Kết quả

 File "<ipython-input-3-96feed73c6b1>", line 5
  s = 'Hello AIVIETNAM"
             ^
SyntaxError: EOL while scanning string literal

 

Lỗi 4: Lỗi chia cho số 0

# aivietnam.ai
# Lỗi chia cho số 0

# khai báo biến a và b
a = 5
b = 0

# tính giá trị c bằng a chia cho b
c = a / b

# in giá trị c
print(c)

 

Kết quả

---------------------------------------------------------------------------
ZeroDivisionError             Traceback (most recent call last)
<ipython-input-4-298e1112d534> in <module>
   7 
   8 # tính giá trị c bằng a chia cho b
----> 9 c = a / b
   10 
   11 # in giá trị c

ZeroDivisionError: division by zero

 

Lỗi 5: Lỗi dùng phép toán không phù hợp với kiểu dữ liệu (1)

# aivietnam.ai
# Lỗi dùng phép toán không phù hợp với kiểu dữ liệu

# khai báo biến chuỗi s
s = 'AI'

# khai báo biến n có kiểu integer
n = 5

# tính giá trị c
c = s + n

# in giá trị c
print(c)

 

Kết quả

---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-5-f1e2455fae51> in <module>
   9 
   10 # tính giá trị c
---> 11 c = s + n
   12 
   13 # in giá trị c

TypeError: must be str, not int

 

Lỗi 6: Lỗi dùng phép toán không phù hợp với kiểu dữ liệu (2)

# aivietnam.ai
# Lỗi dùng phép toán không phù hợp với kiểu dữ liệu (2)

# khai báo biến chuỗi s
s = 'AI'

# khai báo biến n có kiểu integer
n = 5

# tính giá trị c
c = n + s

# in giá trị c
print(c)

 

Kết quả

---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-8-cecd5289546d> in <module>
   9 
   10 # tính giá trị c
---> 11 c = n + s
   12 
   13 # in giá trị c

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

 

Lỗi 7: Lỗi indentation

# aivietnam.ai
# Lỗi indentation

# khai báo biến a và b
a = 5
 b = 6

# thực hiên a + b, sau đó lưu vào biến c
c = a + b

# in giá trị c
print(c)

 

Kết quả

 File "<ipython-input-7-31f64166c395>", line 6
  b = 6
  ^
IndentationError: unexpected indent

 

Lỗi 8: Lỗi thiếu ngoặc đóng/mở

# aivietnam.ai
# Lỗi thiếu ngoặc đóng/mở

import math

number = 20.2
print(math.floor(number)
print(math.pi)

 

Kết quả

 File "<ipython-input-15-920005110c33>", line 8
  print(math.pi)
    ^
SyntaxError: invalid syntax


 

Lỗi 9: Lỗi thiếu ngoặc khi dùng print

# aivietnam.ai
# Lỗi thiếu ngoặc khi dùng print

print "aivietnam.ai"

 

Kết quả

 File "<ipython-input-3-a46b1c9e05ed>", line 4
  print "aivietnam.ai"
            ^
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print("aivietnam.ai")?


 

Lỗi 10: Lỗi khai báo module không tồn tại

# aivietnam.ai
# Lỗi khai báo module không tồn tại

import mymodule

print("aivietnam.ai")

 

Kết quả

---------------------------------------------------------------------------
ModuleNotFoundError            Traceback (most recent call last)
<ipython-input-5-1b242c59080b> in <module>
   2 # Lỗi khai báo module không tồn tại
   3 
----> 4 import mymodule
   5 
   6 print("aivietnam.ai")

ModuleNotFoundError: No module named 'mymodule'

 

Lỗi 11: Lỗi out-of-range (1)

# aivietnam.ai
# Lỗi out-of-range

l = [1, 2, 3, 4, 5]
print(l[0])
print(l[5])

 

Kết quả

1

---------------------------------------------------------------------------
IndexError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-6-b8c53176edc0> in <module>
   4 l = [1, 2, 3, 4, 5]
   5 print(l[0])
----> 6 print(l[5])

IndexError: list index out of range

 

Lỗi 12: Lỗi out-of-range (2)

# aivietnam.ai
# Lỗi out-of-range

name = "aivietname.ai"
print(name[0])
print(name[50])

 

Kết quả

a

---------------------------------------------------------------------------
IndexError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-7-357ff533411a> in <module>
   4 name = "aivietname.ai"
   5 print(name[0])
----> 6 print(name[50])

IndexError: string index out of range

 

Lỗi 13: Lỗi key không tồn tại

# aivietnam.ai
# Lỗi key không tồn tại

dict = {'1':'Python', '5':'C++'}
print(dict['1'])
print(dict['5'])
print(dict['2'])

 

Kết quả

Python
C++

---------------------------------------------------------------------------
KeyError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-11-cd160b2a5e34> in <module>
   5 print(dict['1'])
   6 print(dict['5'])
----> 7 print(dict['2'])

KeyError: '2'

 

Lỗi 14: Lỗi thiếu dấu :  (1)

# aivietnam.ai
# Lỗi thiếu dấu :

number = 15
if number < 10
  print("A small number")
else:
  print("A large number")

 

Kết quả

 File "<ipython-input-15-fedf173614ac>", line 5
  if number < 10
         ^
SyntaxError: invalid syntax

 

Lỗi 15: Lỗi thiếu dấu :  (2)

# aivietnam.ai
# Lỗi thiếu dấu :

number = 15
if number < 10:
  print("A small number")
else
  print("A large number")

 

Kết quả

 File "<ipython-input-16-699752908646>", line 7
  else
    ^
SyntaxError: invalid syntax


 

Lỗi 16: Lỗi thay đổi giá trị của một tuple

# aivietnam.ai
# Lỗi thay đổi giá trị của một tuple

t = (1,2,3,4)
t[2] = 2

 

Kết quả

---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-24607f50b9ee> in <module>
   3 
   4 t = (1,2,3,4)
----> 5 t[2] = 2

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

 

Lỗi 17: Lỗi cố gắng lấy phần tử từ dictionary rỗng

# aivietnam.ai
# Lỗi cố gắng lấy phần tử từ dictionary rỗng

dict = {'1':'Python', '5':'C++'}
item1 = dict.popitem()
item2 = dict.popitem()
item3 = dict.popitem()

 

Kết quả

---------------------------------------------------------------------------
KeyError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-6-40b67d40ba0f> in <module>
   5 item1 = dict.popitem()
   6 item2 = dict.popitem()
----> 7 item3 = dict.popitem()

KeyError: 'popitem(): dictionary is empty'

 

Lỗi 18: Lỗi lấy căn cho một số âm

import math

number = -4
print(math.sqrt(number))

 

Kết quả

---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-8-f25b4b744f6e> in <module>
   2 
   3 number = -4
----> 4 print(math.sqrt(number))

ValueError: math domain error

 

Lỗi 19: Lỗi đọc file không tồn tại

# aivietnam.ai
# Lỗi đọc file không tồn tại

my_file = open("file.txt","r")
print(my_file)

 

Kết quả

---------------------------------------------------------------------------
FileNotFoundError             Traceback (most recent call last)
<ipython-input-13-73d8e6dda2db> in <module>
   2 # Lỗi đọc file không tồn tại
   3 
----> 4 my_file = open("file.txt","r")
   5 print(my_file)

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'file.txt'

 

Lỗi 20: Lỗi import thư viện chưa cài đặt

# aivietnam.ai
# Lỗi import thư viện chưa cài đặt 

# import pytorch
import torch

print(torch.cuda.is_available())

 

Kết quả

---------------------------------------------------------------------------
ModuleNotFoundError            Traceback (most recent call last)
<ipython-input-14-680f8ea2b256> in <module>
   1 # import thử viện pytorch
----> 2 import torch
   3 
   4 print(torch.cuda.is_available())

ModuleNotFoundError: No module named 'torch'

 

Lỗi 21: Lỗi tìm vị trí của một string không có trong một string khác

# aivietnam.ai
# Lỗi tìm vị trí của một string không có trong một string khác

my_string = "Đây là bài học của AI VIETNAM"
my_string.index("hello")

 

Kết quả

---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-9d5c7da27233> in <module>
   3 
   4 my_string = "Đây là bài học của AI VIETNAM"
----> 5 my_string.index("hello")

ValueError: substring not found