AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

List trong python

 

 

Danh Sách (List) trong python

Trong Python, list là một loại vùng chứa trong cấu trúc dữ liệu, được sử dụng để lưu trữ nhiều dữ liệu cùng một lúc. Danh sách trong Python được sắp xếp theo thứ tự và có số lượng xác định. Các phần tử trong danh sách được lập chỉ mục theo một chuỗi xác định và việc lập chỉ mục của danh sách được thực hiện với 0 là chỉ mục đầu tiên.

Một danh sách có thể chứa các phần tử với kiểu dữ liệu như integer, float, string, boolean, cũng như Object. Danh sách cũng rất hữu ích để thực hiện cấu trúc dữ liệu Stack và Queue. Danh sách có thể thay đổi, chúng có thể được thay đổi ngay cả sau khi tạo.

Ví dụ: Danh sách tên của các học sinh trong lớp. Danh sách các mặt hàng trong cửa hàng, …..

 

Cách tạo một danh sách.

Trong lập trình Python, một danh sách được tạo bằng cách đặt tất cả các phần tử bên trong cặp dấu ngoặc vuông [ ], được phân tách bằng dấu phẩy. Nó có thể có bất kỳ số lượng các phần tử và các phần tử có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau (số nguyên, float, chuỗi, v.v.). Cú pháp tạo một danh sách như sau

<Tên_danh_sách> = [phần tử thứ 0, phần tử thứ 1, ... phần tử thứ n]

Ví dụ tạo một số list với kiểu dữ liệu khác nhau

# danh sách trống
emty_list = []

# danh sách số tự nhiên nhỏ hơn 10
my_list = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

# danh sách kết hợp nhiều kiểu dữ liệu
mixedList = [True, 5, 'some string', 123.45]
n_list = ["Happy", [2,0,1,5]]

#danh sách các loại hoa quả
shoppingList = ['táo', 'chuối', 'cherries', 'dâu', 'mận']

 

Cách truy cập danh sách.

Có nhiều cách khác nhau để ta có thể truy cập được các phần tử của danh sách. Gồm danh sách chỉ mục xuôi và danh sách chỉ mục ngược.

Chỉ mục xuôi: chỉ mục được bắt đầu từ 0 gán vào phần tử đầu tiên của danh sách, phần tử tiếp theo được tăng lên 1 cho đến phần tử cuối cùng.

Chỉ mục ngược: chỉ mục ngược giúp truy xuất dữ liệu từ phần từ cuối cùng ngược lại phần tử đầu tiên. Phần tử cuối cùng được đánh chỉ số -1, các phần tử tiếp theo trừ đi 1 cho đến phần tử đầu tiên của danh sách.

 

List slicing

Chúng ta có thể truy cập một loạt các phần tử trong danh sách bằng cách sử dụng kỹ thuật slicing (cắt) cho list.

Cách thêm, sửa, xóa các giá trị trong danh sách.

Thay đổi (sửa ) giá trị của phần tử trong danh sách.
Chúng ta sử dụng toán tử gán = để thay đổi giá trị cho một phần tử, hoặc 1 list các phần tử .

Thêm phần tử mới vào danh sách.

Chúng ta có thể thêm một phần tử vào danh sách bằng phương thức append().

Chúng ta cũng có thể sử dụng toán tử + để kết hợp (hay nối) hai danh sách.

Toán tử * cho phép lặp lại một danh sách với số lần cho trước.

Hơn nữa, chúng ta có thể chèn một phần tử tại một vị trí mong muốn bằng cách sử dụng phương thức insert() hoặc chèn nhiều mục bằng cách ép nó vào một lát trống của danh sách.

list.insert(index, element): index là vị trí mà một phần tử cần được chèn và element là phần tử được chèn vào danh sách.

Xóa phần từ khỏi danh sách.

Chúng ta có thể xóa một hoặc nhiều mục khỏi danh sách bằng cách sử dụng từ khóa del. Nó thậm chí có thể xóa danh sách hoàn toàn.

Chúng ta có thể sử dụng phương thức remove() để xóa mục đã cho

hoặc phương thức pop() để xóa một mục tại chỉ mục đã cho

Chúng ta cũng có thể sử dụng phương thức clear () để làm trống danh sách

 

Các hàm thông dụng thường khác

index() – Trả về vị trí đầu tiên

count() – Trả về số lần xuất hiện của một phần tử

sort() – Sắp xếp các phần tử

reverse() – Đảo ngược vị trí các phần tử

copy() – copy một list

 

Bài tập luyện kỹ năng lập trình: Cho trước 1 list chứa các phần tử số nguyên, hãy cài đặt lại tất cả các hàm (phương thức) trên mà chỉ dùng hàm len() và cách lấy phần tử dựa vào index.