AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Hướng dẫn viết chương trình Python trên web

Cách chạy chương trình python

Chương trình python được lưu trong file dạng text có đuôi .py. Chúng ta có thể dùng bất kỳ một text editor nào (như notepad) để lập trình python. Trong hệ điều hành Ubuntu, chúng ta có thể dùng gedit để lập trình python. Ví dụ sau tạo file main.py trong thư mục aivietnam. File main.py chỉ chứa một dòng lệnh đơn giản, in ra màn hình chuỗi 'my first program !!!'. Để chạy chương trình python trong Ubuntu, mở Ternimal (giống cmd trong Windows) và di chuyển đến thư mục aivietnam. Sau đó thực thi file main.py bằng câu lệnh python main.py.

Để thuận tiện cho việc kiểm tra nhanh các hàm trong python cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn mới làm quen với python, nhóm AI VIETNAM đã nhúng python editor trên trang aivietnam.ai để chạy chương trình python trong lúc học.

Khung bên trái là python editor. Khung bên phải là console, nơi hiển thị kết quả của chương trình. Ngoài ra, chúng ta có thể tùy chỉnh kích thước font chữ cho phù hợp với mỗi cá nhân. Chúng ta cũng có thể chọn chức năng hiển thị đầy màn hình cũng như download code về máy cá nhân.