AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Hàm xây dựng sẵn trong Python – math và random

Math module

Math module trong python chứa các hàm về những toán học phổ biến như lượng giác, logarith, hay hàm lũy thừa. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua những hàm và hằng số phổ biến trong module `math`.

Để dùng module math, trước tiên chúng ta cần khai báo hay gọi nó ra bằng dòng code import math. Để gọi hàm từ module math, chúng ta dùng cú pháp math.ten_ham(), trong đó ten_ham() là một hàm số trong module math. Để dùng hằng số, chúng ta dùng cú pháp math.ten_hang_so, trong đó ten_hang_so là một hằng số.

Để biết trong module này có những hàm nào, chúng ta cần đọc tài liệu mô tả về module đó. Link https://docs.python.org/3/library/math.html mô tả chi tiết các hàm và cách sử dụng trong module math. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu qua những hàm quan trọng và phổ biến. Chúng ta học lướt qua để biết nó có tồn tại, chứ không cần phải nhớ. Khi code thực tế, chúng ta có thể tham khảo lại hoặc tìm kiếm google một cách dễ dàng.

Sau đây là một số hàm phổ biến trong module math.
math.fabs(x): Trả về giá trị tuyệt đối của x.

math.exp(x): Trả về giá trị \(e^x\), trong đó \(e = 2.718281\).

math.log(x): Trả về giá trị logarith của x với cơ số e.

math.sqrt(x): Trả về giá trị căn bậc 2 của x.

math.sin(x): Trả về giá trị sin của x với đơn vị là radian.

math.cos(x): Trả về giá trị cos của x với đơn vị là radian.

math.pi: trả về hằng số \(\pi = 3.141592\)

math.e: trả về hằng số \(e = 2.718281\)

**Phần đọc thêm:** đọc thêm về module math tại https://docs.python.org/3/library/math.html

Random module

random.random(): Trả về một giá trị ngẫu nhiên kiểu float nằm trong khoảng [0.0, 1.0).

random.randint(a, b): Trả về một giá trị ngẫu nhiên kiểu int trong khoảng [a, b].

Phần đọc thêm: đọc thêm về module random tại https://docs.python.org/3/library/random.html