AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Dấu hoa thị trong Python

 

 

Bạn có hay bắt gặp dấu hoa thị *** trong python? Chúng ta vẫn sử dụng *** cho phép nhân và lấy mũ trong python. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về những ứng dụng khác của  dấu hoa thị và cách sử dụng chúng trong python.

 

Dùng dấu hoa thị để unpack các phần tử của list/tuple/set/dictionary

  • List

 

  • Tuple

 

  • Set

 

  • Dictionary

 

Dùng dấu hoa thị trước tham số cho một hàm: Điều này cho phép hàm số có thể nhận số lượng tham số tùy ý.

Ở đây, biến tham số tham_so với dấu hoa thị ở trước được sử dụng như là một tuple.

 

Dùng dấu hoa thị để nhận giá trị từ list/tuple/set/dictionary

  • List

 

  • Tuple

 

  • Set

 

  • Dictionary

 

Sử dụng ** cho dictionary dùng

  • Kết hợp hai dictionary

  • Thêm phần tử vào dictionary