contributors

Nguyễn Anh Tuấn (Python, Numpy)

Nguyễn Hữu Cường (Python, Numpy)

Nguyễn Trung Thành (Python, Numpy, Neural Network)

Nguyễn Phương Thy (Python)

Vũ Hữu Huân (Python)

Bùi Thanh Hiếu (Python)

Nguyễn Ôn Ngọc Bảo (Python)

Dương Minh Phúc (Pandas)

Phạm Văn Tiến (Skill)